žuta pjega značenje

žuta pjega, mjesto najoštrijega vida na mrežnici oka; na nj pada slika predmeta koji se netremice gleda.