zatezne kamate značenje

zatezne kamate, naknada što je dužnik mora platiti ako nije u roku ispunio obvezu za koju nije dužan plaćati kaznene kamate.