Zarlino značenje

Zarlino, Gioseffo (1517–90), tal. glazb. teoretik i skladatelj; postavio temelje novovjekovnoj harmoniji kao nauku o akordima (Harmonijske institucije, 1558); gl. teoretik venecijanske škole.