Yamaguchi značenje

Yamaguchi, grad na otoku Honshuu, Japan; 140 447 st. Kem. ind.