Watson značenje

Watson, John Broadus (1878–1958), am. psiholog; osnivač behaviorizma (psihologije ponašanja). Biheviorizam.