vizija značenje

vizija (lat.). 1. Vrlo živa, zorna predodžba, os. nekoga budućega događaja. 2. Halucinacija; priviđenje, os. kod uživatelja droga ili zanesenjaka mistika (»vizionara«).