Vergilije Maron značenje

Vergilije Maron, Publije (← 70. do ← 19), rim. pjesnik; gl. predstavnik književnosti Augustova doba i obnove rim. tradicija. Autor nac. epa Eneida (po uzoru na Homera), snažno utjecao na eur. epiku (os. Dantea). Pastirske pjesme Ekloge; didaktički ep Georgike.