valna mehanika značenje

valna mehanika, fiz grana kvantne mehanike koja se temelji na shvaćanju elektromagnetnoga zračenja kao korpuskularnoga gibanja, odn. valnoga karaktera materije (dualni princip). Osnivači: L. de Broglie (1924) i E. Schrödinger (1925–26).