ustavno pravo značenje

ustavno pravo, grana prava koja obuhvaća norme i načela o osnovama društveno-ekon. i polit. uređenja države, o osnovnim pravima građana prema državi te o organizaciji i radu najviših drž. organa; znanstvena disciplina koja proučava u. p. kao osnovnu granu pozitivnoga prava.