Trubeckoj značenje

Trubeckoj, Nikolaj Sergejevič (1890–1938), rus. lingvist; jedan od pokretača moskovskoga lingvističkoga kruga; od 1923. prof. slavistike u Beču; kao jedan od teoretičara praške fonološke škole (uz R. Jakobsona), osnovao fonologiju i time dao nov smjer suvremenoj lingvistici. Osnove fonologije.