Tripoli značenje

Tripoli (arap. Tarābulus, Tarābulus al-gharb), gl. grad i luka Libije; 1 682 000 st. Sačuvan rim. slavoluk iz 2. st.; dvorac i utvrda iz 7. st. (poslije obnovljena), sada arheološki muzej, džamije. Sveuč. Prehr., kem. i duhanska ind. – Fenička kolonija (← 14. st.), zatim pod vlašću Kartage, Rima, Vandala, Bizanta, Arapa (643), Španjolaca (1510), Turaka (1551), Talijana (1911); nakon brit. uprave (1943–51), u sastavu neovisne Libije.