trgovina robljem značenje

trgovina robljem, trgovanje ljudima; postojala već u ant. doba; u sr. vijeku trgovalo se robljem iz Bosne pod izlikom da je riječ o patarenima (prodavali ih u dalm. gradove i u Italiju); t. r. cvala os. u 17. i 18. st., kada su crni robovi iz Afrike masovno prevoženi u Ameriku. U 19. st. donesene su prve međunarodne konvencije o suzbijanju trgovine robljem. Konvencija UN od 1958. određuje i sankcije za kršenje odredaba koje zabranjuju svaki oblik ropstva i trgovine ljudima.