tlak. značenje

tlak. 1. fiz omjer sile i ploštine površine na koju ona djeluje (npr. atmosferski, hidrostatski, hidrodinamički, kohezijski, negativni t.); SI jedinica t. je paskal (Pa). 2. med → krvni tlak.