Tarski značenje

Tarski, Alfred (1902–83), am. matematičar polj. podrijetla; značajan logičar; bavio se simboličkom logikom, matematikom (aksiomatska teorija formalnih sustava i dr.), lingvistikom (proučavanje značenjskih antinomija i dr.), filozofijom jezika. Jedan od osnivača semantike. Osnove znanstvene semantike; Logika, semantika, matematika.