tagmem značenje

tagmem (grč.), lingv u teoriji L. Bloomfielda, najmanja rasporedna jedinica (gramatički raspored) jednoga gramatičkog oblika (taktički oblik) kojoj odgovara značenje (episemem); najmanja jedinica morfosintaktičke organizacije govora.