Šuvar značenje

Šuvar, Stipe (1936–2004), hrv. političar i sociolog; sveuč. profesor. Početkom 1970-ih jedan od vodećih komun. ideologa u Hrvatskoj, angažiran u polit. borbi protiv nacionalizma; 1974–82. hrv. republički sekretar za prosvjetu i kulturu. Od 1986. u Predsjedništvu CK SK Jugoslavije (1988–89. njegov predsjednik). član jugosl. Predsjedništva 1989–90. Osnivač (1997) i predsj. Socijalističke radničke partije. Sociologija sela; Hrvatski karusel – prilozi političkoj sociologiji hrvatskog društva.