supstrat značenje

supstrat (lat.). 1. Podloga, osnova. 2. lingv govorni jezik koji je na nekom području zamijenjen (istisnut) drugim (npr. jezikom došljaka, osvajača), ali je ostavio u novom jeziku tragove (galski je na području Francuske s. u odnosu na latinski, odn. galoromanski, dalmatski je u dalmatinskom priobalju s. u odnosu na hrvatski). 3. biol hranjiva podloga za mikroorganizme.