supstantivacija značenje

supstantivacija (lat.), lingv poimeničenje, pretvaranje u imenicu neke riječi koja to po svojem iskonskome značenju i funkciji nije, npr. Sit gladnu ne vjeruje.