supstancija značenje

supstancija (lat.). 1. filoz ono u temelju, temeljno, noseće, nepromjenljivo i za-sebe-opstojeće. Po R. Descartesu, stvar koja postoji tako da za svoje postojanje ne treba nikoju drugu stvar. 2. fiz i kem tvar, materija. 3. lingv u učenju o jeziku F. de Saussurea supstanciju čine elementi sami po sebi, bez obzira na svoje odnose u sustavu; supstanciji se suprotstavlja forma (odnosi), a na toj razlici posebno inzistira L. Hjelmslev.