supsidijaran značenje

supsidijaran (lat.), pomoćni, drugoga reda, drugorazredni, sporedan.