sultan značenje

sultan (tur. iz arap.), titula nekih islam. vladara; tur. monarsi uzeli su taj naziv u 13. st.