sufiks značenje

sufiks (lat.), lingv dometak; afiks koji u riječi dolazi iza korijena (samostalno se obično ne upotrebljava) i stapa se s njim u jedinstvenu cjelinu suodređujući mu značenje i vrstu riječi, odn. njezinu gramatičku ulogu; npr. -ba u riječi molba (korijen mol-).