Stefanos iz Bizanta značenje

Stefanos iz Bizanta (kraj 5. st.), biz. geograf; autor opsežnoga geogr. leksikona, kojega su fragmenti sačuvani u djelima drugih autora (npr. Konstantina VII. Porfirogeneta).