solvatacija značenje

solvatacija (prema lat.), vezanje molekula otapala s ionima, molekulama ili koloidnim česticama otopljene tvari; nastali produkti zovu se solvati, a kada je otapalo voda, hidrati.