Socijalistička internacionala značenje

Socijalistička internacionala, međunar. organizacija koja okuplja socijalist. i soc.dem. stranke svijeta; osn. 1951.