složena država značenje

složena država, država sastavljena od više posebnih država (zemalja, kantona i dr.) kao njezinih članica; javlja se u dvama osnovnim oblicima: kao federacija i kao konfederacija. supr unitarna država.