Slovenska ljudska stranka značenje

Slovenska ljudska stranka (SLS; od 1905), stranka osn. 1892. kao Katolička narodna stranka. Lojalna Austriji i habsburškoj dinastiji do potkraj I. svj. rata, kada je ušla (listopad 1918) u Nar. vijeće Slovenaca, Hrvata, Srba.