silikati značenje

silikati, soli kremene kiseline koje u prirodi tvore mnogobrojne i raširene minerale (glinenci, amfiboli, tinjci, pirokseni); važne sirovine u proizvodnji stakla, porculana, opeka i cementa.