SIGMA značenje

Sigma (akr. od franc. Station Internationale de Géobotanique Méditerranéenne et Alpine), Međunarodna stanica za geobotanička istraživanja Mediterana i Alpa, osn. 1930. u Montpellieru, Francuska.