semantička filozofija značenje

semantička filozofija, suvremeni smjer filozofiranja, odn. filoz. škola koja smatra osnovnom zadaćom misaonoga istraživanja analizu riječi i jezika radi izgradnje preciznoga metajezika (odn. nadjezika).