Sefardi značenje

Sefardi (hebr. Sepharad, mn. Sephardim), naziv iz Staroga zavjeta za Židove Iberskoga poluotoka ili za Iberski poluotok; taj se naziv poslije protegnuo na potomke prognanika koji su napustili Španjolsku i Portugal krajem 15. st.; govore židovskošpanjolskim jezikom (pisani oblik toga jezika zove se ladino) i imaju vlastiti obred; o. 0,7 mil. pripadnika; naziv se kadšto proteže na sve Židove Istoka.