sedimentne stijene značenje

sedimentne stijene (lat.), stijene nastale taloženjem mineralnoga materijala koji potječe od razaranja površinskih dijelova Zemlje kem. ili mehan. aktivnošću geol. sila. Prema podrijetlu materijala ili načinu postanka dijele se na klastične ili mehaničke, kemijske i organogene.