Searle značenje

Searle, John Rogers (1932), am. filozof; bavi se pragmatičkom dimenzijom jezika. Jezični akti; Izraz i značenje.