Savez komunista Hrvatske značenje

Savez komunista Hrvatske (SKH), vladajuća polit. organizacija u jednopartijskom sustavu socijalističke Hrvatske 1952–90; s ostalim organizacijama SK jugosl. republika, bila je sastavnica → SK Jugoslavije. Proizašao je iz KP Hrvatske – KPH (osnovane 1937. kao dijela KP Jugoslavije), koja je 1952. preimenovana u SKH. Tijekom II. svj. rata KPH predvodila je antifašističku borbu, stvarajući uvjete za nastanak hrv. republike u sastavu Jugoslavije (→ Zavnoh). Na čelu partijskoga CK najdulje su bili V. Bakarić (1944–69) i M. Planinc (1971–82); od kraja 1989. do 1990. SKH je predvodio I. Račan. S uvođenjem višestranačkoga sustava u Hrvatskoj SKH je 1990. reorganiziran u → Socijaldemokratsku partiju Hrvatske.