San Francisco značenje

San Francisco, grad i luka u I Californiji, SAD, smješten je na poluotoku između istoime.oga zaljeva i Pacifika; 766 733 st. (aglomeracija S. F. – OaklandSan jose o. 7,1 mil. st.). Jako lučko, trg., poslovno (bankovno) i kult. središte (Californijsko sveuč. u Berkeleyu, Sveuč. Stanford u Palo Alto, Muzej moderne umjetnosti). U okolici petrokem., kovinarska, automobilska i elektronička ind. Turističko središte (Chinatown, Fisherman’s Wharf, 2860 m dug viseći most Golden gate). – Od 1776. španj. uporište (Yerba Buena). Okupirale ga snage SAD-a u Meks.-am. ratu 1846. Od 1847. nosi sadašnje ime. U S. F. održana je 25. 4. do 26. 6. 1945. osnivačka skupština UN. Ondje su 8. 9. 1951. potpisani sporazumi između Japana i niza zemalja, kojima je Japanu priznat pun suverenitet.