samoodređenje značenje

samoodređenje, slobodno raspolaganje samim sobom; slobodno odlučivanje o sebi; polit pravo naroda da odlučuje o svojoj sudbini i sudbini područja na kojemu obitava, o obliku društv. poretka i o odnosima prema drugim narodima. Jedno od temeljnih načela suvremene međunar. politike.