Rode značenje

Rode, Jacques Pierre Joseph (1774–1830), franc. violinist i skladatelj; vrhunski eur. virtuoz na poč. 19. st. Capriccia, 13 violinskih koncerata, etide, gudački kvarteti u duhu prijelaza klasicizma u ranu romantiku.