rod. značenje

rod. 1. Prvobitni oblik društv.-ekon. organizacije u primitivnoj zajednici; temelji se na krvnom srodstvu više obitelji te kolektivnom načinu proizvodnje i potrošnje. 2. biol (genus) klasifikacijski stupanj viši od vrste, niži od porodice, npr. pas (Canis), ruža (Rosa). 3. lingv gramatička kategorija (poglavito imenica, a preko slaganja i drugih vrsta riječi) osnovana na razlici između spolova, ali uvijek proširena preko te razlike; po prirodnom r. (biću koje označuju) riječi su muškoga, ženskoga ili srednjega (spolno neutralnoga) r., ali je gotovo u svim jezicima koji ga razlikuju prirodni r. nadomješten formalnim gramatičkim. R. je jedna od modalnosti ili gramatičkih »prisila« (npr. imenica mora biti u jednom od rodova).