riječ značenje

riječ, lingv skup glasova nekoga jezika koji je povezan jedinstvenim akcentom, a može dolaziti samostalno između dviju pauza (u pisanju između dviju praznina) i obično kao cjelina ima neku funkciju te izražava (jednostavno ili složeno) značenje; najmanja govorna jedinica koja u određenom jeziku ima manje ili više ustaljenu glasovnu i morfološku strukturu, ali se teško može točno definirati sa stajališta opće lingvistike; može se sastojati od jednoga glasa (a, i, s) ili više njih (pa, sad, pjevati); pren tekst, govor (uvodna, pozdravna r.).