Ribar značenje

Ribar, Ivan (1881–1968), hrv. pravnik i političar; zastupnik Hrvatsko-srp. koalicije u Hrv. saboru i zajedničkom Saboru u Pešti (1913); predsj. Narodne skupštine Kraljevine SHS (1920–22). Predsj. Izvršnoga odbora Avnoj-a (na njegovu I. i II. zasjedanju), a 1945. predsj. Prezidija Privremene i Ustavotvorne, pa Narodne skupštine (1945–53). Politički zapisi; Uspomene iz Narodnooslobodilačke borbe.