rezime značenje

rezime (franc.), sažetak, sažet sadržaj usmenoga izlaganja ili spisa.