ratni zločin značenje

ratni zločin, postupak pripadnika oružanih snaga u ratu protivan međunar. ratnom pravu. Kažnjava se prvi put nakon II. svj. rata (→ Nürnberški proces), a definira se u zakonodavstvu na temelju Ženevskih konvencija iz 1949. te Dopunskih protokola uz Ženevske konvencije za zaštitu žrtava rata iz 1977.