radno pravo značenje

radno pravo, skup pravnih propisa koji uređuju radno-pravne odnose. Propisi su pretežito prisilne naravi (→ prisilno pravo). Međunar. radno pravo uređuje uvjete rada dvostranim ili višestranim međunarodnim ugovorima te konvencijama → Međunarodne organizacije rada.