pukovnija značenje

pukovnija, najviša taktička jedinica u kopnenoj vojsci i zrakoplovstvu; sastoji se 2–4 bojne (bataljuna).