pretvorba. značenje

pretvorba. 1. polit/ekon preimenovanje društvenoga vlasništva u poznato vlasništvo, državno ili privatno (→ privatizacija 3.). 2. relig u kat. liturgiji, čas kada nakon posvete kruh i vino postaju u euharistiji Kristovim tijelom i krvlju.