prefiks značenje

prefiks (lat.) (predmetak), lingv afiks koji se dodaje sprijeda korijenu ili osnovi i stapa se s njima u jedinstvenu cjelinu suodređujući značenje ili određujući gramatičku funkciju riječi (pre- i na- u riječima prevoziti i namjera).