prava čovjeka značenje

prava čovjeka, skup osnovnih, osobnih, polit., gospodarstvenih, soc. i kult. prava i sloboda čovjeka. Prve pravne odredbe za zaštitu građanina u Engleskoj sadrži Habeas corpus iz 1679., a slijede am. Deklaracija o pravima čovjeka (Bill of Rights, 1776) te franc. Deklaracija o pravima čovjeka i građanina (1789). Tijekom 19. i 20. st. p. č. proširuju se na gospodarska, soc. i kult. prava. UN donijeli su Opću deklaraciju o pravima čovjeka (1948), u kojoj su utvrđena osnovna prava i temeljne slobode svih ljudi.