površina. značenje

površina. 1. mat dvodimenzionalna ravna ili zakrivljena geometrijska tvorevina; može nastati gibanjem neke krivulje u prostoru. Ako krivulja u ravnini rotira oko nekoga pravca te ravnine, nastaje rotacijska p. Ako svakom točkom p. prolazi neki pravac koji sav leži u njoj, riječ je o pravčastoj površini. 2. → ploština. 3. Granična ploha materijalnoga tijela (npr. p. Zemlje, mora).