posjed značenje

posjed, faktična vlast neke osobe nad stvari; u pravilu pripada vlasniku, ali se može steći i odvojeno od prava vlasništva.