pomilovanje značenje

pomilovanje, akt najvišega drž. organa kojim se određeni osuđenik poimence potpuno ili djelomično oslobađa od izdržavanja kazne, ili kaznenoga progona, ili mu se poništavaju pravne posljedice kazne.